سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
عضو گروه اخلاق و عرفان 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
مدیر گروه اخلاق و عرفان 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
همکاری علمی گروه اخلاق و عرفان 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
مرکز تحقیقات علوم انسانی – اسلامی 
همکار علمی گروه اخلاق و عرفان 
1386/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 
همکار علمی گروه اخلاق و عرفان 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
اداره کل فرهنگ وا رشاد اسلامی گیلان 
معاون فرهنگی 
 
 
فرهنگی اجرائی 
همکاری 
دانشگاه گیلان 
قائم مقام نهاد ولی فقیه در دانشگاه 
 
 
اجرائی 
همکاری 
دانشگاه مازندران 
مسئول نهاد ولی فقیه در دانشگاه 
 
 
علمی اجرائی 
همکاری 
فصلنامة کتاب نقد 
سردبیر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه تماشاگه راز 
سردبیر 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
فصلنامه علمی ـ ترویجی علوم اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی 
عضو هیئت داوران  
 
 
علمی و اجرائی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج 
مدرس 
 
 
فلسفه، عرفان، كلام و تاريخ اسل 
تدریس 
پژوهشکده صدا و سیمای قم 
مدرس 
1384/07/01 
ادامه دارد 
منطق، كلام و آشنايي با علوم اس 
تدریس 
دانشکده علوم قرآنی قم 
مدرس 
1384/07/01 
 
تفسير، مباني و روشهاي تفسير و  
تدریس 
حوزه علمیه قم 
مدرس 
1386/07/01 
 
تفسير، مباني و روشهاي تفسير