تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
لیسانس 
1376 
الهیات و معارف اسلامی 
ازاد اسلامی واحد استارا 
 
فوق لیسانس 
1372 
الهیات و معارف اسلامی 
ازاد اسلامی واحد تهران مرکز 
 
دکترا 
1380 
عرفان اسلامی 
ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 
 
سطح 4