انقلاب اسلامی و عرفان با رویکردی به آرای امام خمینی قدس سره
42 بازدید
محل نشر: مطالعات انقلاب اسلامی » زمستان 1390 - شماره 27 4 صفحه - از 43 تا
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روح الهی-توحیدی و روحیه معنوی-عرفانی امام در حدوث و بقای‌ انقلاب اسلامی تأثیر کامل داشته و گفتمان حاکم بر آن شده است. مقاله حاضر به بررسی نقش عرفان(البته با قرائت امام خمینی)بر انقلاب اسلامی و انقلاب اسلامی بر عرفان‌گرایی و معنویت‌گروی و رویکردی انتقادی به نسبت عرفان و سیاست در اندیشه برخی متفکران‌ و عرفان‌واره‌های جدید پرداخته است. مسئله اصلی مقاله،تحلیل ترابط و تعامل عرفان و انقلاب اسلامی‌ است تا نشان دهد که عرفان امام خمینی قدس سره نقش بنیادین از حیث معرفت‌شناختی-جامعه شناختی در آن داشته و قرائت امام‌ از عرفان،قرائتی جامع و کامل،جهادی-حماسی و عدالت‌خواهانه‌ است. واژگان کلیدی: انقلاب اسلامی،عرفان،ولایت ظاهری و باطنی،معنویت،سیاست.
آدرس اینترنتی