مبانی و مراحل تفسیر عرفانی قرآن کریم (با رویکردی به آرای علامه جوادی آملی)
41 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1389 - شماره 57 (28 صفحه - از 47 تا 74)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فهم قرآن مبتنی بر چند اصل یا پیش‌فرض بسیار مهم است: الف) قرآن فهم‌پذیر و شناخت‌بردار است؛ ب) تشکیک‌‌پذیر و دارای مراتب و درجات است؛ ج ) روشمند، نظام‌مند و مبتنی بر یک سلسله مبانی، مبادی، اصول، قواعد و متدهایی است... . در مقالۀ حاضر اشاره به چنین مبانی‌ای یعنی مبانی وجودشناختی، معرفت‌شناختی، زبان‌شناختی و غایت‌شناسی شده است. فهم و تفسیر عرفانی قرآن کریم نیز مقدمات علمی و عملی، شروط فکری و روحی، روش هماهنگ با حقایق وحیانی و عقل سلیم و قطعی لازم دارد وبه‌ صورت یک فرایند و در مراحل خاصی شکل می‌گیرد که به آنها اشاراتی شده است. واژگان کلیدی: عرفان، تفسیر عرفانی، روش‌شناختی، مبانی
آدرس اینترنتی