عرفان ناب اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)
43 بازدید
محل نشر: علوم اسلامی » تابستان 1386 - شماره 6 (16 صفحه - از 37 تا 52)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفان رویگردها و بیانهای متفاوتی به خود دیده است.دانشمندان زیادی از دریچه عرفان انسان، اجتماع و رابطه خدا با خلق را تشریح نموده‌اند.در این میان عرفان ناب اسلامی که طرحی نو در شناخت‌ ظرفیتهای انسان و رابطه او با خدا و وظایف اجتماعی انسان و آهنگ جمع الجمعی او را تعیین کند،حائز اهمیت بوده که در این مقاله به بیان چنین رویکردی به عرفان پرداخته شده است و معیارهایی که در چنین‌ عرفانی به آن اهمیت داده می‌شود مورد بررسی قرار گرفته است تا مشخص گردد که عرفان،گوشه‌ نشینی و بی‌تفاوتی نیست. واژگان کلیدی: عرفان،اسلام،اجتماعی،امام خمینی
آدرس اینترنتی