مرگ اختیاری
41 بازدید
محل نشر: قبسات » زمستان 1386 - شماره 46 (24 صفحه - از 107 تا 130)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مرگ امر«معقول»است نه«محسوس»و به معنای انتقال از عالم کثرت و طبیعت، به عالم وحدت و ماوراء طبیعت است.در حقیقت،انسان پس از«قوس‌نزول»از عالم‌ عقل به ماده،با پدیده مرگ«قوس‌صعود»را طی کرده و از ماده به عقل و معنا سیر می‌کند.ازاین‌رو،مرگ مفارقت نفس از جسم طبیعی و غیرخود است که بر دو گونه است:الف)مرگ‌طبیعی؛ب)مرگ‌ارادی و اختیاری که ویژه انسان‌های از خود رهیده و اهل هجرت درونی و باطنی و به مقام فنا فی الله(فنای فعلی،صفاتی یا ذاتی)رسیده است.«مرگ‌ارادی»به معانی اجتناب از رذیلت‌ها و اکتساب فضیلت‌ها، رهایی از خودگرایی و خودبینی،حساب‌رسی دایمی نفس پیش از وقوع قیامت،درک‌ ساحت فقر وجودی و شهود نیاز ذاتی و نفسی خویشتن،تحمل ریاضت‌ها و ملامت‌ها است که با تزکیه روح و تذکیه عقل و تضیحیه نفس حاصل می‌گردد؛این مرگ بر چهارگونه است:1.مرگ سرخ؛2.مرگ سفید؛3.مرگ سبز؛4.و مرگ سیاه که در اثر معرفت به خدا و بندگی محض الهی دست‌می‌دهد.در این نوشتار،«مرگ‌اختیاری»را در یک مقدمه و چهار محور:چیستی مرگ‌ارادی و گونه‌های آن،امکان یا امتناع مرگ‌ ارادی،راه‌های رسیدن به مرگ‌ارادی و عرفان اسلامی و مرگ‌ارادی بررسی کرده‌ایم. واژگان کلیدی: مرگ‌ارادی،فنای فی الله هجرت انفسی و درونی،وحدت و کثرت،خلوص فعلی و ذاتی.
آدرس اینترنتی