فاطمه زهرا (ع) سر لیلة القدر
42 بازدید
محل نشر: مباحث بانوان شیعه » تابستان 1384 - شماره 4 (28 صفحه - از 225 تا 252)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این نوشتار، سعی بر آن است نسبت و تعامل باطن و حقیقت وجود فاطمه زهرا(علیها السلام) با حقیقت وجود و باطن «لیلة القدر» مقایسه شود و در محورهای «تعین و تعیین اصل وجود» و «هندسه خلقت و شریعت»، بر ویژگی های اشتراکی و مشابهت های این دو آفریده عظیم تأکید گردد. در این مقاله، منزلت سه عالم «سرشت»، «سرنوشت» و «شخصیت حضرت فاطمه(علیها السلام)» با رویکردی تطبیقی بررسی می شود. واژگان کلیدی: فاطمه زهرا(علیها السلام)، نبوت تعریفی، ولایت، لیلة القدر، عقل نظری، عقل عملی.
آدرس اینترنتی