یادکردی از عهد اول (بازشناسی عالم ذر با رویکردی تفسیری)
44 بازدید
محل نشر: قبسات » تابستان 1384 - شماره 36 (24 صفحه - از 149 تا 172)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در نوشتار حاضر کوشیده شده است تا یادی از عهد اول با هدف بازگشت انسان به خویشتن خویش و عهدشناسی توحیدی و فطری‌شناسی و فطرت یابی که همانا بازشناسی خود و یگانگی با حقیقت وجودی خویشتن است، صورت پذیرد؛ بدین‌جهت، از دیدار نخستین و شهود اول عالم الستی جهت مجاهده برای «شهود دوم» در پرتو ایمان و عمل صالح سخن به میان آمد و تفسیر «عالم ذر» را با ده نظریه تفسیری پی سپری کردیم و ترابط و تعامل با «عالم فطرت» از دیدگاه قرآن و کارکردهای اصل فطرت در حوزه های علمی و عملی نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت؛ به همین دلیل، از توحید فطری، عبودیت فطری، ادراکات و گرایش های متعالی فطری و ... براساس ماهیت و حقیقت عالم ذر و گروه ها و طیف‌های مختلف، آیات مربوط به فطرت، مورد توجه، سنجش و ارزیابی قرار گرفت که در سه فصل، فراروی فرزانگان و فرهیختگان وادی معرفت و توحید است. واژگان کلیدی: عالم ذر، جهان الست، عهد اول، فطرت، توحید، شهود حق و بینش ها و گرایش های فطری و ...
آدرس اینترنتی