ریشه های پیدایش و گسترش سکولاریسم
42 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » اردیبهشت 1383 - شماره 29 (15 صفحه - از 22 تا 36)
نقش: نویسنده
سال نشر: 0000/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
غرب پس از رنسانس به دلیل کارکرد منفی ارباب کلیسا و نارساییهای مفاهیم فلسفی و آموزه‌های دینی مسیحیت تحریف‌شده و تحجر و جمود حاکم بر ارباب کلیسا، به سمت علم‌گرایی و انسان مرکزی پیش رفت و همه چیز خویش را در علم منهای دین دید، آن‌گاه سیاست و جامعه منهای دین جستجو کرد و در نتیجه آهسته آهسته با محوریت عقل خودبنیاد بشری و لیبرالیسم فکری و رفتاری به سوی دین‌گریزی، دین‌ستیزی و حتی دین‌زدایی پیش رفت و جوانه‌های سکولاریسم الحادی یا ضد دینی، زده شد و پس از گذشت زمانی سکولاریسم غیردینی انجامید؛ به این معنا که به جدایی دین از جامعه، حکومت، هنر، اقتصاد، تکنولوژی و... اعتقاد داشته و دین را یک امر شخصی و اخروی دانسته و در حوزه‌های فردی صرف، محدود کردند. از این رو، اومانیسم، سیانتیسم، راسیونالیسم از مؤلفه‌های اصلی شکل‌گیری سکولاریسم به شمار می‌رفت تا به عرفی‌سازی دین، تقدس زدایی، جدا شدن دین از دنیا، گیتی‌گرایی، اعتقاد به اصالت امور دنیایی، در ساحت اندیشه و عمل بپردازد و این جریان بتدریج در همه کشورها از جمله ایران پس از مشروطه مطرح شد و با فراز و فرودهای مختلف توسط عده‌ای از روشنفکران دینی اندیش و دگر اندیش ترویج شد و در سالهای اخیر با نسبیت تفکر دینی، عصریت معرفت دینی، تفکیک دین از مدیریت علمی، دین حداقلی، نقد حداقلی، جهانی سازی حقوق و قانون اجتماعی و... تئوریزه شدن و جدایی دین از سیاست با روشها، مضامین و انگاره‌های ساده و پیچیده تبلیغ و ترویج می‌گردد. از این رو، بر آن شدیم تا قدری پیرامون بستر تاریخی و سرگذشت
آدرس اینترنتی