شناسایی مغالطات منطقی در آثار دکتر سروش
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج س 84