بررسی تطبیقی امام خمینی و استاد مطهری در فقه اقتصادی
29 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج س 86