عفو و گذشت از دیدگاه اخلاق اسلامی و نهضت انسان گرایانه در روانشناسی
31 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: دانشگاه پیام نور، س89